Na temelju članaka 13. i 18., a u svezi s člankom 55. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14) Skupština lovačke udruge “Gradina Lovreć” na svojoj sjednici održanoj 09.06.2018. godine, donosi

Statut

Lovačke udruge “Gradina” Lovreć za uzgoj,
zaštitu i lov divljači

Osnovne odredbe

Članak 1.

Lovačka udruga Gradina Lovreć za uzgoj, zaštitu i lov divljači (u daljnjem tekstu: Udruga) je nestranačka i neprofitna pravna osoba u koju se učlanjuju građani koji imaju položen lovački ispit pod jednakim uvjetima utvrđenim zakonom i ovim statutom upisana u Registar udruga RH pri nadležnom tijelu državne uprave, a prema sjedištu udruge.

Članak 2.

Cilj udruge je promidžba lovstva i zaštita čovjekova okoliša.

Članak 3.

Djelatnost Udruge prostire se na području RH .
Udruga se zasniva na aktivnom i stručnom gospodarenju divljači unutar lovišta.
Aktivnosti čine: uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači, zaštita prirode i čovjekova okoliša te organiziranje lovačkih zabava i lutrije i druge lovno-gospodarske djelatnosti sukladno zakonu koji to regulira, aktivnosti od interesa za opće dobro, zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, održivom razvoju, razvoju lokalne zajednice, međunarodnoj razvojnoj suradnji, sporta, dobrovoljnog vatrogastva,  traganja i spašavanja sl.

Članak 4.

Naziv udruge je: LOVAČKA UDRUGA “GRADINA” LOVREĆ ZA UZGOJ, ZAŠTITU I LOV DIVLJAČI.
Skraćeni naziv je: LOVAČKA UDRUGA “GRADINA” LOVREĆ.
Udruga ima svojstvo pravne osobe.  OIB: 86899577412
Udrugu zastupa i predstavlja predsjednik udruge ili njegov zamjenik (podpredsjednik) i tajnik Udruge, a može ovlastiti i druge osobe za pojedina područja od interesa udruge .Sjedište udruge je u Loveću (21257 Lovreć), Mrnjavci 80, općina Lovreć, RH.

Članak 5.

Udruga je samostalna u ostvarivanju svojih zadaća, utvrđenih ovim Statutom, a djeluje u skladu s ustavom Republike Hrvatske, zakonom o lovu, zakonskim i podzakonskim propisima i aktima. Surađuje s nadležnim tijelima, službama, znanstvenim i drugim ustanovama, javnim i privatnim tvrtkama, raznim udrugama i savezima sukladno zakonima i ovom Statutu.

Članak 6.

Udruga se može udruživati u druge saveze, zajednice, mreže, koordinacije ili drugi oblik udruživanja. Takav oblik udruživanja može imati svojstvo pravne osobe. Udruga se može učlaniti u međunarodnu udrugu i druge organizacije. Lovne jedinice u sastavu udruge mogu imati svojstvo pravne osobe, udruga može osnivati ili ustrojiti klubove, podružnice i dr.

Članak 7.

Udruga ima svoj zaštitni znak. Zaštitni znak je okomito elipsastog oblika. U gornjem dijelu je ispisan naslov Lovačka udruga Gradina ispod kojeg se nalazi stari grb općine Lovreć, u centralnom dijelu su dvije jarebice kamenjarke okrenute pogledima u suprotnom smjeru, ispod njih su oba brda Gradine obasjani izlazećim suncem s četiri sunčeve zrake. U donjem dijelu ispod brda je hrvatski pleter i ime sjedišta udruge mjesta Lovreć. Pečat udruge je identičan zaštitnom znaku. Dvije jarebice kamenjarke simboliziraju dvije lovne jedinice, Lovreć i Studence, a dva brda obje Gradine u Lovreću i Studencima. Zaštitni znak udruge se koristi na svim promidžbenim i radnim materijalima udruge uz mogućnost dodatka naziva Lovna jedinica Lovreć i Lovna jedinica Studenci. Udruga ima zastavu veličine 120cm x 80cm obrubljenu hrvatskim pleterom, zaštitnim znakom u sredini, zastava je zelene boje, sa dvije jarebice kamenjarke kao na pečatu udruge.

Područja djelovanja, ciljevi i djelatnosti Udruge

Članak 8.

Udruga ispunjava sljedeće zadaće:

 1. Izrađuje lovnogospodarsku osnovu, programe uzgoja i zaštite divljači.
 2. Organizira lovočuvarsku službu u lovištu,a njen rad regulira sukladno zakonskim propisima.
 3. Organizira stručnu službu za provedbu lovnogospodarske osnove.
 4. Organizira vođenje administrativnih i financijsko-materijalnih poslova u skladu sa zakonskim propisima.
 5. Vodi popis i statistiku članstva, divljači lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata i trofeja.
 6. Vrši stalnu edukaciju svih članova te razvija lovačku etiku.
 7. Predlaže članove udruge, vanjske istaknute pojedince i udruge (organizacije) za odlikovanja, dodjeljuje priznanja, počasno članstvo i nagrade za predan rad.
 8. Organizira, razvija i unapređuje lovnu kinologiju i lovno streljaštvo, lovni turizam, prodaju divljači i druge gospodarske djelatnosti sukladno posebnim propisima.
 9. Obavlja ostale poslove i zadaće predviđene zakonskim, podzakonskim odredbama, te odredbama ovog Statuta, a ostvarenu dobit može upotrebljavati isključivo za unapređenje osnovne djelatnosti.
 10. Sve navedene i duge poslove može povjeriti stručnim organizacijama ili pojedincima uz naknadu.

Članstvo u Udruzi, kategorije članstva, prava i obveze članova Udruge

Članak 9.
 1. Član koji podnosi zahtjev za prijem u Udrugu dužan je u zahtjevu navesti da prihvaća zadaće, prava i obveze određene ovim Statutom i drugim aktima Udruge, te priložiti:
  – potvrdu o položenom ili priznatom lovačkom ispitu
  – ako prelazi iz druge lovačke Udruge dužan je uz zahtjev za prijem u Udrugu priložiti ispisnicu te Udruge koja sadrži potvrdu da je podmirio sve svoje obveze, te da se protiv njega ne vodi stegovni postupak, te ostale podatke koje Udruga zatraži sukladno pravilniku i zakonu.
 2. Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi ovlaštena stručna osoba za financije i članstvo. Popis članova vodi se elektronski ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži slijedeće podatke o:
  – osobnom imenu
  – osobnom identifikacijskom broju (OIB)
  – datumu i mjestu rođenja
  – datumu pristupanja Udruzi
  – kategoriji članstva
  – datumu prestanka članstva u Udruzi
  – može sadržavati i druge podatke (adresa stanovanja, broj telefona, broj mobitela, e-mail i drugo).
 3. Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev. Javno se objavljuje samo ime i prezime člana te pripadnost lovnoj jedinici i sektoru L.J. te kategorija članstva.
 4. Kategorije članstva:
  1. Redoviti član ili matični član Udruge
  2. Pridruženi član kome je matična udruga neka druga lovačka udruga
  3. Povlašteni član – sa minimalno 30 godina neprekinutog članstva u HLS-u i navršenih 65    godina života
  4. Počasni član – sa minimalno 40 godina neprekinutog članstva u HLS-u i navršenih 75  godina života
  5. Počasni član (članstvo) – može imati i vanjska fizička ili pravna osoba zaslužna za promidžbu lovstva ili potporu rada Udruge
  6. Članstvo bez prava lova – preko Udruge ostvaruje članstvo u HLS-u
  7. Malodobni član ispod 14 godina i s napunjenih 14 godina života uz izjavu i pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika sukladno zakonu
  8. Pravne osobe članstvo u Udruzi ostvaruju putem svog ovlaštenog predstavnika
Članak 10.

Prava članova udruge naročito jesu:

 1. Da sudjeluju u radu udruge, i iznose svoja mišljenja i prijedloge o organizaciji i radu Udruge na sastancima sektora lovne jedinice ili kao zastupnici u tijelima udruge.
 2. Da izabiru i budu izabrani u tijela lovne jedinice i Udruge osim onih članova kojima je matična udruga-susjedna udruga zbog direktnog sukoba interesa.
 3. Da love divljač u lovištu udruge na osnovu lovno-gospodarske osnove, a u skladu sa zakonom, pravilnikom, Statutom i odlukama tijela Udruge. Da nadziru rad Udruge i njenih tijela.
 4. Da se redovito upoznaju sa skupštinskim materijalima i odlukama I.O.Udruge, što će im na prikladan način omogućiti Izvršni odbor Skupštine udruge, preko voditelja sektora i članova užeg vodstva Lovnih jedinica,te čelnika Udruge i putem web stranice Udruge, a minimalno 8 dana nakon donošenja odluka.
 5. Da aktivno sudjeluju u svim akcijama i mjerama koja udruga ispunjava.
 6. Članovi udruge imaju i druga prava određena Zakonom o lovu i ostalim općim aktima Udruge, a sva prava mogu biti uskraćena članu u stegovnom postupku.
Članak 11.

Obveze članova udruge naročito jesu:

 1. Da svojim djelovanjem i radom pomažu i unapređuju aktivnost Udruge u ispunjenju njezinih zadaća.
 2. Da se strogo pridržavaju Zakona o lovu, odredaba ovog Statuta i ostalih općih akata i tijela Udruge.
 3. Da se lov obavlja u skladu s načinom koji je utvrđen Zakonom o lovu, lovno gospodarskoj osnovi i ostalima aktima koji su za reguliranje načina lova donijeti.
 4. Da se savjesno odnose prema zaštićenoj divljači, da je čuvaju, štite i uzgajaju.
 5. Da uredno i na vrijeme plaćaju članarinu i ispunjavaju sve svoje radne i druge obveze. spram Udruge.
 6. Da oprezno rukuju lovačkim oružjem kako ne bi ugrozili živote i imovinu građana.
 7. Da prijavljuju krivolovce i lovokradice.
 8. Da čuvaju ugled udruge i njenih članova.
 9. Članovi udruge imaju i druge obveze utvrđene zakonom o lovu i ostalim općim aktima udruge.
 10. Prestanak članstva: Članstvo u udruzi trenutno prestaje prestankom rada Udruge, smrću člana, neplaćanjem članarine i drugih obveza u utvrđenim rokovima ili dobrovoljnim istupanjem ili isključenjem zbog nepoštivanja statuta, organizacionog ustroja, pravilnika o načinu izvršenja lova, odluka izvršnih tijela udruge,  omalovažavanja i vrijeđanja čelnika Udruge te pozitivnih zakonskih propisa, ako se utvrdi da je prijem u članstvo izvršen temeljem neistinitih podataka.
  Odluku o prestanku članstva mjerom isključenja u stegovnom postupku, donosi Izvršni odbor Udruge i dostavlja članu u roku od 15 ( petnaest ) dana po donošenju preporučenom poštom. Član nezadovoljan odlukom Izvršnog odbora o prestanku članstva može u pismenom obliku u roku od 15 ( petnaest ) dana od primitka odluke uložiti prigovor Skupštini, a prigovor ne odgađa izvršenje odluke, te do saziva Skupštine Udruge, članstvo, prava i obveze miruju. Odluka Skupštine je konačna.

  Organizacijski ustroj-tijela i stručne službe Udruge

  Članak 12.

  Tijela i stručne službe udruge jesu:

 • Skupština udruge – lovne jednice i sektori lovnih jednica
 • Izvršni odbor skupštine udruge
 • Nadzorni odbor
 • Predsjednik udruge/potpredsjednik udruge
 • Likvidator

________________________________________________

 • Tajnik izvršnog odbora i skupštine udruge
 • Stručna osoba za financije i članstvo-Rizničar-blagajnik
 • Stručna osoba za LGO
 • Stručna osoba-Nadzornik lovišta – lovnik udruge
 • Stručna osoba za vođenje web stranice-urednik
 • Ostala imenovana tijela

Shema organizacijskog ustroja u prilogu.

Skupština udruge

Članak 13.

Skupština udruge najviše je tijelo za upravljanje Udrugom.
Skupštinu udruge čine svi redoviti-matični članovi udruge.

Tijela udruge, stručne službe, likvidatora i sva imenovanja i izbor vrši Skupština udruge na prijedlog: sektora, vodstva lovnih jedinica, a može se član sam kandidirati ako prikupi potpise 10 % potpore članova Udruge. Predloženi član je dužan potvrditi pismeno ili usmeno kandidaturu za čelnika udruge. Kandidat koji je prihvatio kandidaturu treba Skupštini pismeno ili usmeno prezentirati program rada za četverogodišnji mandat. Na predloženi program članovi Skupštine mogu postavljati pitanja i tražiti obrazloženje. Ako za određene funkcije ne bude predloženih ni prijavljenih kandidata ili se ne izaberu, Skupština može odlučiti da se prijedlog i izbor izvršiti po skraćenom postupku na samoj izbornoj (redovitoj ili izvanrednoj) Skupštini ali pod istim uvjetima kao kad je kandidatura unaprijed prijavljena i provedena ili da izbor odgodi na godinu dana ili da tu funkciju povjeri nekom od izabranih funkcionera ili da te funkcije spoji. Nakon provedene rasprave Skupština kada je predloženo više kandidata obavezno provodi tajno glasovanje. Predsjedatelji i radno predsjedništvo provode tajno glasovanje i o ishodu informiraju Skupštinu kao konačan izbor. Broj mandata nije ograničen. Skupština   može ovlastiti osobu za provođenje izbora u lovnim jedinicama ako izbori koje provode predsjednici lovnih jedinica ne parate vremenski tijek ili ima primjedbi na izbor. Tada se primjenjuje isti način izbora kao kod izbora tijela udruge, tajno glasovanje, a na listić se ispišu sva imena članova sektora ili izabranih voditelja sektora. Izbor je izvršen onih koji dobiju najviše glasova.
Skupština donosi poslovnik o svom radu i radu Izvršnog odbora.

Članak 14.

Skupština udruge osobito obavlja ove poslove i zadaće:

 1. Donosi statut udruge, njegove izmjene i dopune i ostale opće akte i pravilnike udruge, kao i poslovnik o svom radu, te organizacijski ustroj udruge.
  Donosi statusne promjene u skladu sa zakonom tj. promjene pravnog položaja kao pripajanje, spajanje i podjela Udruge. Podjela Udruge ima pravni učinak osnivačkog akta. Donosi odluku o osnivanju podružnica, klubova, udruženja u razne organizacije i sl. Verificira izbore u lovnim jedinicama nakon provedenih izbora po sektorima Udruge,vrši neposredan izbor predsjednika, tajnika, likvidatora, i nadzorni odbor udruge.
 2. Raspravlja i odlučuje o izvješćima izvršnog odbora Skupštine udruge.
 3. Odlučuje o visini članarine, upisnine, doprinosa i radnih obveza članova.
 4. Donosi plan prihoda i rashoda udruge i usvaja izvješće o prihodima i rashodima i bilancu u zakonom predviđenom roku, a obavezno jednom godišnje na izvještajnim godišnjim skupštinama. Ako Skupština ne prihvati godišnja izvješća može ih vratiti na doradu ili provjeriti potporu tijelima i stručnim službama Udruge.
 5. Ovlašćuje stručnu osobu za LGO da donosi planove i predlaže ih izvršnom odboru na konačno usvajanje.
 6. Ovlašćuje Izvršni odbor da donosi planove udruge o razvoju i načinu gospodarenja lovno tehničkim objektima udruge koje provode tijela i stručne službe Udruge sukladno danim ovlaštenjima, a sukladno LGO.
 7. Prenosi sve ovlasti na izvršni odbor osim ovlasti iz stavka br. 1 ovog članka, koje prenosi samo u izuzetnim situacijama, a ovlasti može prenijeti na osobe ovlaštene za zastupanje udruge.
 8. Odlučuje o predstavkama i žalbama koje članovi udruge upućuju Skupštini udruge.
 9. Odlučuje o prestanku rada Udruge.
Članak 15.

Sjednice skupštine udruge održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Skupština udruge pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno najmanje 30% redovitih-matičnih članova udruge,a za odluku glasuje 50% plus jedan glas nazočnih, ako se ne odazove sjednici 30% članova sačekati još 15 minuta i tada Skupština može pravovaljano odlučivati bez obzira na broj nazočnih članova (posebno osigurati da svi članovi budu obaviješteni o datumu, mjestu i vremenu održavanja sjednice). Na sjednici skupštine udruge glasovanje je javno  ili tajno o čemu odluku donosi  na početku sjednice. Sjednicom rukovodi radno predsjedništvo od tri člana, a predsjeda predsjednik udruge.
Način saziva i rada Skupštine propisuje se poslovnikom Skupštine.

Skupština može biti sazvana i kao Izvanredna u skladu s odredbama ovog Statuta.
Izvanredna sjednica Skupštine mora biti sazvana ako to zahtjeva najmanje 30% članova uz obrazloženje razloga sazivanja.
Uredan zahtjev za sazivanje dostavlja se Predsjedniku, koji je dužan sazvati Izvanrednu Skupštinu najkasnije u roku 30 (trideset) dana od dana primitka zahtjeva ili u protivnom Izvanrednu Skupštinu saziva predlagatelj, a njome rukovodi radno predsjedništvo.

O sjednicama Skupštine vodi se zapisnik kojeg potpisuju Predsjednik, tajnik-zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika i koji se čuva kao dokumentacija trajne vrijednosti.
Na traženje nadležnih državnih tijela izvodi iz zapisnika ili zapisnik u cijelosti mogu se dostaviti istima za njihovo daljnje korištenje.

Izvršni odbor Skupštine udruge

Članak 16.

Izvršni odbor skupštine udruge izvršno je tijelo Skupštine udruge, koje provodi odluke i zaključke skupštine, vodi poslovanje udruge te obavlja i ostale poslove određene ovim statutom.
Način donošenja odluka, Izvršnog odbora skupštine udruge istovjetan je načinu donošenja odluka Skupštine udruge.

Članak 17.

Izvršni odbor skupštine udruge ima 9 članova .
Članove izvršnog odbora skupštine udruge izabire-verificira Skupština udruge na prijedlog lovnih jedinica, članovi I.O.Udruge su ujedno i voditelji sektora po lovnim jedinicama.
Mandat (punomoćenje) članova izvršnog odbora Skupštine udruge traje 4 godine.

Članak 18.

Članovi Izvršnog odbora Skupštine udruge , za svoj rad odgovaraju članovima sektora i vodstvu lovne jedinice koja ih je izabrala i Skupštini udruge.

Članak 19.

Izvršni odbor Skupštine udruge obnaša osobito ove poslove i zadaće:

 1. Odlučuje o prijemu u članstvo Udruge na prijedlog vodstva lovnih jedinica, odlučuje o isključenju iz članstva, suspenziji, novčanoj kazni i dr., i daje suglasnost na sporazumni prestanak članstva na zahtjev člana udruge. Hitno odlučuje o isključenju iz članstva ako se radi o teškim povredama iz članka 11. stavak 10. Statuta. Rješava sporove, sukobe interesa, ima ulogu arbitražnog vijeća, a u svom radu primjenjuje odredbe zakona o mirenju.
 2. Izrađuje godišnje planove gospodarenja lovištem Udruge sukladno LGO.
 3. Odlučuje o uvjetima gospodarenja lovištem Udruge i načinom upravljanja lovno-tehničkim objektima udruge,te u tu svrhu vrši potrebita imenovanja i donosi odluke sukladno ovlastima koje dobije od Skupštine.
 4. Podnosi izvješće Skupštini udruge o svom radu i financijskog-materijalnom poslovanju Udruge, te predlaže skupštini donošenje plana prihoda i rashoda udruge za narednu godinu.
 5. Prihvaća Završni račun i podnosi ga Skupštini udruge na usvajanje.
 6. Utvrđuje prijedloge statuta i ostalih normativnih akata Udruge te njihove izmjene i dopune i dostavlja ih Skupštini na usvajanje.
 7. Surađuje sa susjednim lovačkim udrugama, lovačkim savezom županije a preko njega s HLS-om i ostalim udrugama od interesa za lovstvo.
 8. Radi i ostale poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima udruge.
 9. Stegovne povrede su:
  1. povrede Statuta i drugih općih akata Udruge te zloupotreba izbornih funkcija
  2. ograničenje prava i dužnosti ostalih članova Udruge
  3. neizvršavanje obaveza prema Udruzi
  4. neovlašteno lovljenje i korištenje divljači i njezinih dijelova te kršenje Zakona o lovstvu
  5. ugrožavanje sigurnosti drugih osoba u lovu
  6. narušavanje ugleda Udruge ili ugleda lovaca, lovačke etike te nanošenje štete Udruzi svojim neodgovornim ponašanjem.
 10. Za stegovne povrede izriču se stegovne mjere i to:
  1. opomena
  2. zabrana lova do 1 godine i novčana kazna
  3. isključenje iz Udruge
  Stegovni postupak se provodi žurno i postupak je javan.
 11. Spor/ sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati , a koji utječe na rad Udruge u cjelini, odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.Sukob interesa predstavlja: matično članstvo u susjednoj udruzi. Stručna tijela i članovi nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora udruge ili obratno, pogodovanje osobnim intersima naspram intersa Udruge, te sve ono što se navodi sukladno zakonu o sukobu interesa.
 12. Ako službena osoba nadležnog ureda utvrdi da postoji spor između članova udruge ili sukob interesa unutar Udruge koji nije riješen na način propisan Statutom, a rješavanje kojeg utječe na upis promjene u registar udruga, postupak može prekinuti rješenjem dok se to pitanje ne riješi mirenjem ili pred općinskim sudom nadležnim prema sjedištu Udruge.Odluka Izvršnog odbora je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga, o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Udruzi da riješi spor o sukobu interesa.
  Po konačnosti odluke Izvršnog odbora Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom Izvršnog odbora.
Članak 20.

Izvršni odbor Skupštine udruge donosi svoje odluke na sjednicama koje se sazivaju po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca,sjednica Izvršnog odbora se može održati ako je nazočna nadpolovična većina članova plus predsjednik, odluke donosi većinom glasova nazočnih,a ako je glasovanje izjednačeno odluka je donesena stranom za koju je glasovao predsjednik. Izvršni odbor može u žurnim slučajevima održati i telefonsku sjednicu,a donošenje odluke se naknadno potpisuje od strane svih članova koji su dali suglasnost na donesene odluke.

Sjednice saziva i njima rukovodi predsjednik ili potpredsjednik udruge.

Nadzorni odbor

Članak 21.

Nadzorni odbor nadzire i donosi stav tj. ocjenu rada: Izvršnog odbora,osoba ovlaštenih za zastupanje,materijalno financijsko poslovanje, da li se lov odvija sukladno ZOL-u, LGO, pravilniku o lovostaju, organizacionom ustroju, donesenim odlukama stručnih službi i izvršnog odbora, primjenjuju li se odredbe Statuta, Pravilnika o načinu izvršenja lova i drugi akti,te ocjenjuje stanje imovine udruge i njeno korištenje i prezentira Skupštini udruge na izvještajnim sjednicama prije podnošenja izvješća.

Članak 22.

Nadzorni odbor obvezan je upozoriti na nepravilan rad tijela Udruge, na propuste u primjeni odredaba statuta i drugih općih akata, te na nezakonito i nenamjensko trošenje financijskih sredstava Udruge.
O svom radu nadzorni odbor izvješćuje skupštinu udruge najmanje jednom godišnje o svom stavu prema predloženom godišnjem financijskom izvješću prije usvajanja.
Sva tijela udruge obvezna su Nadzornom odboru davati na uvid dokumentaciju i druge podatke što ih zatraži, a izvijestiti ga što su učinili u svezi s njegovim nalazima i prijedlozima.

Članak 23.

Članove Nadzornog odbora izabire Skupština udruge na prijedlog lovnih jedinica i članova Skupštine.

Nadzorni odbor ima 3 člana,članovi Nadzornog odbora među sobom biraju predsjednika većinom glasova.

Mandat (punomoćenje) članova Nadzornog odbora traje 4 godine.
Predstavnik Nadzornog odbora nazoči radu svih tijela Udruge.

Sjednice nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, saziva ih predsjednik Nadzornog odbora sam ili na zahtjev predsjednika udruge, izvršnog odbora Skupštine udruge, pojedinog člana Nadzornog odbora ili 30% članova Skupštine udruge.

Nadzorni odbor svoje odluke donosi većinom glasova ukupnog broja.

Predsjednik udruge

Članak 24.

Predsjednika udruge (u daljnjem tekstu predsjednik) izabire Skupština udruge i treba ispunjavati minimalno slijedeće uvjete: 10 godina lovačkog iskustva i SSS, VŠS ili VSS.

Predsjednik predstavlja i zastupa udrugu.

Mandat (punomoćenje) predsjednika traje 4 godine.

Članak 25.

Predsjednik predsjeda Izvršnom odboru Skupštine udruge, te skrbi da rad Udruge bude u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom. Ako glasovanje na Skupštini i IO bude podjednako glas Predsjednika ima odlučujuću ulogu.

Članak 26.

Predsjednik može odgoditi provedbu ili obznanu odluka i zaključaka svakog tijela Udruge, ako ih smatra nezakonitim, suprotnim Statutu, i drugim propisanim aktima Udruge.
Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini udruge.

Potpredsjednik udruge

Članak 27.

Potpredsjednik udruge koji je ujedno i potpredsjednik skupštine i izvršnog odbora. Izabire ga skupština iz reda predsjednika lovnih jedinica na način da predsjednik udruge bude iz jedne a potpredsjednik udruge iz druge lovne jedinice. Potpredsjednik pomaže predsjedniku u vođenju udruge a u slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika zamjenjuje ga sa svim pravima i ovlastima. Mandat podpredsjednika traje 4 godine. Za svoj rad podpredsjednik je odgovoran Skupštini udruge.

Likvidator

Članak 28.

Likvidatora Udruge bira i opoziva Skupština iz redova članova Udruge. Likvidator se upisuje u registar Udruga. Treba ispunjavati slijedeće uvjete: 10 godina lovačkog iskustva i SSS, VŠS ili VSS.
Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

Tajnik izvršnog odbora i Skupštine udruge

Članak 29.

Tajnika izvršnog odbora i Skupštine udruge (u daljnjem tekstu tajnik) izabire Skupština udruge. Tajnik treba ispunjavati slijedeće uvjete: minimalno 10 godina lovačkog iskustva i SSS, VSS ili VŠS.
Mandat (opunomoćenje) tajnika traje četiri (4) godine.

Članak 30.

Tajnik radi sljedeće poslove:

 • vodi i skrbi o administraciji Udruge, prikuplja dokumentaciju svih segmenata rada Udruge sukladno zakonu i pravilnicima Udruge, sačinjava sva statistička izvješća Udruge, vodi evidenciju primljene i poslane pošte i odgovoran je za čuvanje dokumentacije i ukupnog pismohrana Udruge
 • priprema programe rada, planove, koordinira rad tijela skupštine Udruge i vodi zapisnike
 • priprema nacrte prijedloga općih akata i odluka sa stručnim službama i tijelima Udruge.

Stručna osoba za provedbu mjera LGO

Članak 31.

Stručna osoba zaprovedbu mjera LGO izabire Izvršni odbor Skupštine udruge i mora ispunjavati sljedeće uvjete: 10 godina lovačkog iskustva i SSS, VŠS ili VSS šumarskog ili veterinarskog smjera sukladno zakonu.
Mandat (opunomoćenje) nije ograničen.

Stručna osoba za provedbu mjera LGO vodi sljedeće poslove :

 • Izrađuje i vrši provođenje mjera LGO i određuje načine njenog provođenja preko lovnika Udruge predsjednika lovnih jedinica i voditelja sektora.
 • Predlaže kalendar lovidbe za tradicionalnu lovnu sezonu skupnih lovova.
 • Predlaže dozvoljeni odstrel sukladno LGO i brojnom stanju divljači na terenu po sektorima lovnih jedinica.
 • Rukovodi prebrojavanjem divljač.i
 • Vodi i prikuplja dokumentaciju o obavljenom lovu sukladno zakonu i pravilnicima udruge i sačinjava statistička izvješća u suradnji s tajnikom udruge.
 • Za svoj rad odgovran je I.O. Skupštine udruge i Skupštini udruge.
 • Ove poslove Udruga može povjeriti stručnoj organizaciji ili pojedincu certificiranoj za poslove iz domene lovstva. Ako se izabere vanjska ugovorna organizacija ili pojedinac ugovor se obnavlja za svako godišnje lovno-gospodarsko razdoblje,a tada koordinaciju provedbe u udruzi vodi lovnik udruge.

Stručna osoba za financije i članstvo (Rizničar-blagajnik)

Članak 32.

Stručnu osobu za financije i članstvo izabire Izvršni odbor Skupštine udruge iz redova svojih članova i mora ispunjavati sljedeće uvjete: 10 godina lovačkog iskustva i SSS, VŠS ili VSS.
Mandat (punomoćenje) nije vremenski ograničen.

Stručna osoba za financije i članstvo radi sljedeće poslove:

 • Vodi blagajnu Udruge, knjigu blagajne i ostale financijske dokumente sam ili uz pomoć stručnih službi.
 • Sa stručnim službama koordinira donošenje izvještaja o prihodima i rashodima i Bilanci, te ih podnosi Izvršnom odboru i Skupštini udruge na prihvaćanje.
 • Vodi matičnu knjigu lovaca i osobnik članova uduge,te kontrolira uplate članarina i upisnina,i sastavlja popis članova za svaku kalendarsku godinu.
 • Za svoj rad stručna osoba je odgovorana Izvršnom odboru Skupštine udruge i Skupštini udruge.
 • Vodi i prikuplja dokumentaciju koju arhivira u suradnji s tajnikom Udruge.

Stručna osoba nadzornik lovišta – (lovnik Udruge)

Članak 33.

Nadzornika lovišta udruge izabire Izvršni odbor Skupštine udruge iz redova svojih članova i mora ispunjavati slijedeće uvjete: 10 godina lovačkog iskustva i SSS, VŠS ili VSS.
Mandat (punomoćenje) nadzornika lovišta nije vremenski ograničen.
Nadzornik lovišta neposredno rukovodi gospodarenjem u lovištu, o provođenju lovnouzgojinih mjera, zaštiti, uzgoju i odstrjelu divljači i lovočuvarskoj službi.
Nadzornik lovišta vodi skrb da se osigura što veći red i mir u lovištu i da se odstranjuju štetočine,te vodi prebrojavanje divljači,hajke i organizirane skupne lovove na nivou Udruge.
Nadzornik lovišta sudjeluje kao predstavnik Udruge kod procjene visine štete koju pričini divljač u lovištu.
Nadzornik lovišta za svoj rad neposredno je odgovoran Skupštini udruge.

Stručna osoba za vođenje web stranice Udruge – urednik

Članak 34.

Stručnu osobu – urednika web stranice Udruge izabire Izvršni odbor Skupštine udruge iz redova svojih članova i mora ispunjavati slijedeće uvjete: minimalno 10 godina lovačkog iskustva, potrebna informatička znanja i VŠS ili VSS te odgovorne moralne kvalitete.

Obnaša slijedeće poslove:

 • Predlaže izgled i sadržaj web stranice i aktualizira njene promjene.
 • Samstalno u sadržaju web stranice vodi rubriku vijesti sukladno Statutu, zakonu o informiranju, u čemu mu pomažu sva tijela, stručne službe i članovi udruge.
 • Objavljuje informacije tijela i stručnih službi Udruge sukladno članku 45, Udruga informira javnost i članstvo o svom radu.
 • Prikuplja i objavljuje sve informacije od intersa članova Udruge iz lokalne i susjedne zajednice, a posebno o stanju flore, faune i ekološkog očuvanja prirodnog okoliša.
 • Ostale radnje i aktivnosti.

Mandat urednika nije vremenski ograničen, a poslove urednika Udruga može povjeriti i vanjskoj pravnoj ili fizičkoj osobi uz naknadu.

Lovna jedinica, sektori lovne jedinice

Članak 35.

Lovna jedinica u sastavu Udruge je organizacijska jedinica s određenim pravima predviđenim ovim statutom.
Lovne jedinice se organiziraju po teritorijalnom principu, na način da svaki mjesni odbor ima ( u pravilu), svoju lovnu jedinicu.
Svaka lovna jedinica ima lovnu površinu koju joj je odredila Skupština uduge i njome gospodari.
Gospodarenje u lovnoj jedinici povode stručna vodstva temeljem godišnjeg plana gospodarenja teritorijalnom podjelom po sektorima sukladno LGO.

Članak 36.

Lovne jedinice u sastavu Udruge imaju jednaka prava i obveze u organiziranju aktivnosti i provedbi zadaća Udruge.
Lovnom jedinicom rukovodi predsjednik lovne jedinice i njegov zamjenik. Predsjednik je član Izvršnog odbora Skupštine Udruge ili podpredsjenik udruge ako je predsjednik iz druge lovne jedinice.

Članak 37.

Skupština imenuje povjerenika za provođenje izbora u lovnim jednicama. Predsjednik lovne jedinice organizira sastanke po sektorima na kojima oni biraju svog voditelja i dva (2) zamjenika voditelja sektora.Voditelji sektora (lovnici) su ujedno članovi I.O.udruge.Također predlažu i izvršavaju radne i druge aktivnosti u lovištu. Članovi sektora radne aktivnosti i lov vrše na svom sektoru. Sektor može imati jednu ili više lovnih grupa. Predsjednika i njegovog zamjenika biraju izabrani voditelji sektora iz svog sastava ili njihovi zamjenici, oni sačinjavaju vodstvo lovne jedinice. Za svoj rad odgovaraju članovima po sektorima i Izvršnom odboru Skupštine udruge.

Članak 38.

Lovne jedinice glavni su realizatori svih odluka i zadaća koje donose tijela upravljanja Udruge.
Vodstva lovnih jedinica obavljaju osobito ove poslove i zadaće:

 • izvršavaju godišnji plan gospodarenja lovištem lovne jedinice sukladno LGO
 • donose odluku o utvrđivanju obveza članova u lovnoj jedinici na provedbi zadaća LGO
 • raspravljaju o Statutu, njegovim izmjenama i dopunama i drugim općima aktima udruge koje donosi Skupština udruge i Izvršni odbor Skupštine udruge
 • raspravljaju o izvješćima o radu tijela upravljanja Udruge i predlažu svoje članove za dodjelu odlikovanja, pohvala i nagrada za predan rad
 • raspravljaju i odlučuju i o drugim pitanjima koja proizlaze iz rada udruge i lovne jednice, čiji je cilj promicanje lovstva u lovištu
 • predlažu prijem novih članova i daju suglasnost I.O. Udruge za prijem novih članova u svoju lovnu jedinicu u skladu s teritorijalnim principima.

Sjednica sektora i vodstva lovne jedinice se može održati ako nazoči nadpolovična većina članova,a odluke su pravovaljane ako za njih glasuje većina nazočnih.Ako sjednicama ne nazoči nadpolovična većina članova potpora ili suglasnost s predloženom inicijativom ili odlukom može se ostvariti i pisanom potporom i SMS porukom ili telefonskom suglasnosti.

Članak 39.

Zbor lovne jedinice održava se po potrebi i kada ga zatraži minimalno 30 % članova.
Zbor lovaca lovne jedinice saziva predsjednik lovne jedinice i njime rukovodi.
Zbor lovne jedinice ima informativni i edukacijski karakter, može se održati i zajednički zbor obje lovne jedinice, tj. sjednica Skupštine udruge se mogu održati kao tematske sjednice, a donešene zaključke su obvezni provoditi izvršna tijela i ugraditi ih u akte udruge.

Sredstva za rad Udruge

Članak 40.

Sredstva za ostvarivanje rada Udruge jesu:

 1. novčana sredstva
 2. ostali prihodi
Članak 41.

Udruga stječe prihode za svoj rad:

 1. Članstvom i članskim doprinosima članova
 2. Ostalim prihodima kao priređivanje lovačkih zabava i igara na sreću, dobrovoljnim prilozima, donacijama općinskog, županijskog i državnog proračuna i drugih imovinskih prava i sl.

Novčana sredstva, pokretna i nepokretna imovina i drugi prihodi čine imovinu udruge.
Za svoje obveze udruga odgovara cijelom svojom imovinom u skladu sa zakonom. Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih Statutom Udruge u skladu sa zakonom.

Novčana sredstva Udruge, u skladu sa Statutom i zakonom rabe se isključivo za obavljanje i unaprjeđenje djelatnosti udruge.
Novčanim sredstvima Udruge raspolažu Skupština udruge i Izvršni odbor Skupštine udruge u skladu s ovim Statutom.
Izvršni odbor na prijedlog predsjednika udruge predlaže tri člana povjerenstva za popis imovine udruge i voditelja popisa.

Članak 42.

Svi prihodi i rashodi Udruge utvrđuju se financijskim planom.
Financijski plan, za kalendarsku godinu, donosi Skupština udruge.
Nakon završetka kalendarske godine, za koju je donesen financijski plan, radi se Izvještaj o prihodima i rashodima i Bilanca sukladno Zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Način financijskog i materijalnog poslovanja Udruge utvrđuje se općim aktima Udruge u skladu sa zakonom. Predsjednik Udruge i tajnik Izvršnog odbora i Skupštine udruge naredbodavci su za izvedbu financijskog plana Udruge u skladu s odlukama Skupštine udruge i Izvršnog odbora Skupštine udruge.

Nadzor nad radom Udruge

Članak 43.

Članovi Udruge sami nadziru rad Udruge sukladno zakonu i ovom Statutu.
Inspekcijski nadzor vrše nadležni uredi državne uprave sukladno zakonu, a obveza je tijela udruge da surađuju i daju im sve tražene informacije , a o nalazima nadzora informiraju članstvo.
Za sredstva donirana ili dobivena od državnih institucija i proračuna lokalne zajednice Udruga je dužna istima redovito poslati izvješće o načinu korištenja tih sredstava.
Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu Udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima i odgovornosti za štetu.

Zaštita prirode i čovjekova okoliša

Članak 44.

Članovi udruge i udruga u cjelini imaju obvezu da u okviru svoje djelatnosti čuvaju okoliš i otklanjaju štetne posljedice koje zagađuju zrak, tlo i vodu ili dovode u opasnost život i zdravlje ljudi, flore i faune.

U ostvarenju zaštite prirode, posebice divljači, članovi Udruge poduzimaju sve potrebite mjere u okviru zadaća Udruge.
U svezi s iznesenim surađuju s tijelima i organizacijama za zaštitu prirode i čovjekova okoliša.

Javnost rada udruge

Članak 45.

Djelovanje udruge je javno. Da bi se postigla javnost rada Udruge, članovima Udruge predstavnicima javnog informiranja i građanima omogućen je pristup informacijama o radu Udruge i njezinih tijela. U registru udruga putem poveznice na registar neprofitnih organizacija javno su dostupna i izvješća o financijskom poslovanju Udruge s propisanom dokumentacijom.

Tijela udruge obvezatna su odgovoriti na pitanja o svom radu, koja im upute njihovi članovi i nadležna tijela državne uprave. Udruga putem svoje web stranice informira javnost i članstvo o svom radu.Članovi Izvršnog odbora tjedan dana prije rasprave o godišnjim izvješćima tijela i stručnih službi udruge trebaju dobiti izvješća u pisanom obliku kako bi o istima mogli kompetentno raspravljati.

Prestanak rada udruge

Članak 46.

Udruga prestaje s radom:

 1. ako je tijelo državne uprave, nadležno za registraciju udruge, donjelo riješenje o prestanku rada udruge i sukladno postupcima propisanim zakonom
 2. ako je to odlučila Skupština udruge.

Prestankom rada udruge cjelokupna imovina, kojom udruga raspolaže prenosi se na jedinicu lokalne zajednice, sada Općina Lovreć.

Statut i drugi opći akti

Članak 47.

Statut, temeljni opći akt Udruge, kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština udruge na prijedlog Izvršnog odbora Skupštine udruge.
Ostali opći akti Udruge donose se po istom postupku kao i Statut Udruge.
Svaka promjena općeg akta Udruge stavlja se na prethodnu raspravu članstvu lovnih jedinica ili organizirati tematsku sjednicu Skupštine.

Članak 48.

Ustroj, opći akti i način izbora svih tijela Udruge uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku 6 mjeseci.

Članak 49.

Statut i ostali opći akti Udruge stupaju na snagu na dan usvajanja Skupštine udruge.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 50.

Stupanjen na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Lovačke udruge “Gradina” Lovreć donesen 04.03.2017.godine.

Članak 51.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Izvršni odbor .

LOVAČKA UDRUGA “GRADINA” LOVREĆ
ZA UZGOJ, ZAŠTITU I LOV DIVLJAČI

Lovreć, 09.06.2018. godine

Predsjednik lovačke Udruge: Marijan Dumančić

statut_lu_gradina_lovrec_t

(PDF, 7.2 MB)

Službeni podaci u Registru udruga