Stigao novi pravilnik o lovostaju:Narodne novine 94/19

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
1848
Na temelju članka 66. stavka 10. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 99/18 i 32/19), ministrica poljoprivrede donosi
PRAVILNIK O LOVOSTAJU
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se razdoblje zabrane lova – lovostaj prema vrstama divljači, ovisno o njihovim biološkim svojstvima i ekološkim uvjetima u kojima obitavaju.
Članak 2.
Biološka svojstva divljači iz članka 1. ovoga Pravilnika jesu uzgojna vrijednost, dinamika rasta trofeja divljači, migracije divljači i razdoblje razmnožavanja.
Članak 3.
Ekološki uvjeti iz članka 1. ovoga Pravilnika jesu osobitosti staništa u pogledu ishrane, zaklona i mjesta pogodnih za razmnožavanje pojedinih vrsta divljači.
Članak 4.
Određuju se razdoblja lovostaja po pojedinim vrstama divljači, kako slijedi:
A. KRUPNA DIVLJAČ
1) jelen (Cervus elaphus L.)
a) jelen – od 16. veljače do 15. kolovoza
b) košuta – od 16. siječnja do 31. kolovoza
c) tele – od 1. ožujka do 31. kolovoza
2) jelen lopatar (Dama dama L.)
a) jelen – od 16. veljače do 15. rujna
b) košuta – od 1. veljače do 30. rujna
c) tele – od 1. ožujka do 30. rujna
3) jelen aksis (Axis axis Erx.)
a) jelen – kad nema očišćene i zrele rogove
b) košuta – kad je visoko bređa
c) tele – od 1. siječnja do 31. prosinca
4) srna (Capreolus capreolus L.)
a) srnjak – od 1. listopada do 15. travnja
b) srna i lane – od 1. veljače do 31. kolovoza
5) divokoza (Rupicapra rupicapra L.) od 1. veljače do 30. rujna
6) europski muflon (Ovis gmelini musimon Pallas 1811)
a) muflon – nema lovostaja
b) muflonka i janje – od 1. siječnja do 31. srpnja
7) svinja divlja (Sus scrofa L.) nije propisan lovostaj, osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
8) medvjed (Ursus arctos L.) od 1. siječnja do 31. prosinca, u skladu s Planom gospodarenja smeđim medvjedom u Republici Hrvatskoj i akcijskim planom gospodarenja smeđim medvjedom za pojedinu godinu
B. SITNA DIVLJAČ
1) jazavac (Meles meles L.) od 1. siječnja do 31. srpnja
2) mačka divlja (Felis silvestris Schr.) – od 1. siječnja do 31. prosinca, u skladu s Planom gospodarenja mačkom divljom u Republici Hrvatskoj i akcijskim planom gospodarenja mačkom divljom za pojedinu godinu
3) kuna bjelica (Martes foina EHR) nije propisan lovostaj, osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
4) kuna zlatica (Martes martes L.) od 1. ožujka do 31. listopada
5) lasica mala (Mustela nivalis L.) od 1. siječnja do 31. prosinca
6) dabar (Castor fiber L.) od 1. siječnja do 31. prosinca, u skladu s Planom gospodarenja dabrom u Republici Hrvatskoj i akcijskim planom gospodarenja dabrom za pojedinu lovnu godinu
7) zec (Lepus europaeus Pall.) od 16. siječnja do 30. rujna
8) kunić divlji (Oryctolagus cuniculus L.) nije propisan lovostaj
9) puh veliki (Glis glis L.) od 1. prosinca do 30. rujna
10) lisica (Vulpes vulpes L.) nije propisan lovostaj, osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad
11) čagalj (Canis aureus L.) nije propisan lovostaj, osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad
12) tvor (Mustela putorius L.) nije propisan lovostaj, osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad
13) fazan-gnjetlovi (Phasianus sp. L.) od 1. veljače do 15. rujna
14) jarebice kamenjarke:
a) grivna (Alectoris graeca Meissn.) od 16. siječnja do 30. rujna
b) čukara (Alectoris chucar Grey.) od 16. siječnja do 30. rujna
15) trčka skvržulja (Perdix perdix L.) od 1. siječnja do 31. kolovoza
16) prepelice:
a) pućpura (Coturnix coturnix L.) od 1. prosinca do 20. kolovoza
b) virdžinijska (Coturnix virginiana L.) od 1. veljače do 31. srpnja
17) šljuke:
a) bena (Scolopax rusticola L.) od 1. ožujka do 30. rujna
b) kokošica (Gallinago gallinago L.) od 1. veljače do 15. listopada
18) golub divlji:
a) grivnjaš (Columba palumbus L.) od 1. veljače do 31. srpnja
b) pećinar (Columba livia Gmelin.) od 1. veljače do 31. srpnja
19) guske divlje:
a) glogovnjača (Anser fabalis Latham.) od 1. veljače do 31. listopada
b) lisasta (Anser albifrons Scopoli.) od 1. siječnja do 31. prosinca
20) patke divlje:
a) gluhara (Anas platyrhynchos L.) od 1. veljače do 31. kolovoza
b) glavata (Aythya ferina L.) od 1. siječnja do 31. prosinca
c) krunasta (Aythya fuligula L.) od 1. veljače do 31. kolovoza
d) pupčanica (Anas querquedula L.) od 1. veljače do 31. kolovoza
e) kržulja (Anas crecca L.) od 1. veljače do 31. kolovoza
21) liska crna (Fulica atra L.) od 1. veljače do 31. kolovoza
22) vrana siva (Corvus corone cornix L.) od 1. ožujka do 31. srpnja
23) vrana gačac (Corvus frugilegus L.) od 1. ožujka do 31. srpnja
24) čavka zlogodnjača (Coloeus monedula L.) od 1. ožujka do 31. srpnja
25) svraka (Pica pica L.) od 1. ožujka do 31. srpnja
26) šojka kreštalica (Garrulus glandarius L.) od 1. ožujka do 31. srpnja.
Članak 5.
Divljač iz članka 4. ovoga Pravilnika za koju nije propisan lovostaj dopušteno je loviti samo do broja utvrđenog lovnogospodarskim planom.
Članak 6.
Hvatanje žive divljači, u skladu s člankom 61. i člankom 66. stavkom 8. točkom 3. Zakona o lovstvu, dopušteno je uz sljedeće uvjete:
– muških grla divljači, tijekom cijele godine
– ženskih grla divljači, kad nisu visoko bređe ili kad ne vode sitnu mladunčad.
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o lovostaju (»Narodne novine«, br. 67/10, 87/10, 97/13, 44/17 i 34/18).
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/19-01/56
Urbroj: 525-11/0565-19-1
Zagreb, 3. rujna 2019.
Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.